Vila Cyprus

Zásady ochrany osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Prevádzkovateľ

Spoločnosť GALOVIČ Group s.r.o., IČO: 54 109 001, sídlo: Samuela Rosenberga 509/10, 059 92 Huncovce (ďalej len Prevádzkovateľ).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: GALOVIČ Group s.r.o., alebo prostredníctvom e-mailu: galovic@karavanypp.sk

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracovanie osobných údajov by svojím zákazníkom, potenciálny zákazníkom ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom sú spracúvané iba jednou osobou a to konateľom spoločnosti.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje manuálne alebo za využitia web stránky. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné technické opatrenia, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo :

  • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na e-mail: galovic@karavanypp.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočných odkladov oznámiť dotknutej osobe poručenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Cookies podstránka text:

O cookies

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies, alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

Cookies, ktoré používame

Cookies používame na nasledujúce účely:
(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky

 Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

Správa súborov cookies

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. 

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.